Materials Science Laboratory

 

 

 

 

 

 

 

Executive Manager,

Dr. Keiichi Torimitsu

Dr. Hisashi Sato

Dr. Katsuhiro Ajito

Thin-Film Materials Research Group:  
  Dr. Toshiki Makimoto(Group Leader)
  Dr. Makoto Kasu Dr. Takashi Matsuoka* Dr. Yasuyuki Kobayashi
  Dr. Hideki Yamamoto Dr. Hiroyuki Shibata Dr. Shin-ichi Karimoto
  Dr. Tetsuya Akasaka Dr. Kazuhide Kumakura Dr. Kenji Ueda
  Dr. Yoshitaka Taniyasu Dr. Jose Kurian* Dr. Akio Tsukada
  Ye, Haitao    

Low-Dimensional Nanomaterials Research Group:  
Dr. Yoshihiro Kobayashi(Group Leader)
  Dr. Fumihiko Maeda Hiroki Hibino Dr. Kawamura Tomoaki
  Dr. Prabhakaran Kuniyil Dr. Hiroo Omi Dr. Satoru Suzuki
  Dr. Kenichi Kanzaki Akio Tokura Dr. Jeong Goo-Hwan

Molecular and Bio Science Research Group:  
  Dr. Keiichi Torimitsu(Group Leader)
  Dr. Keisuke Ebata Dr. Kazuaki Furukawa Dr. Koji Sumitomo
  Dr. Nahoko Kasai Dr. Akiyoshi Shimada Dr. Yoshiaki Kashimura
  Dr. Hiroshi Nakashima Touichiro Goto Dr. Chunxi Han
  Dr. Mimei Kobayashi Dr. Tobias Nyberg  

 


[back]@[Top]@[Next]