Materials Science Laboratory

 

 

 

 

 

 

 

Executive Manager,

Dr. Keiichi Torimitsu

Dr. Hisashi Sato

Dr. Katsuhiro Ajito

Dr. Isao Tomita
Dr. Yuko Ueno

Dr. Rakchanok Rungsawang
Thin-Film Materials Research Group:
 
  Dr. Toshiki Makimoto(Group Leader)
  Dr. Makoto Kasu Dr. Yasuyuki Kobayashi Dr. Hideki Yamamoto*
  Dr. Hiroyuki Shibata Dr. Shin-ichi Karimoto Dr. Tetsuya Akasaka
  Dr. Kazuhide Kumakura Dr. Kenji Ueda Dr. Yoshitaka Taniyasu
  Dr. Haitao Ye* Dr. Atsushi Nishikawa Dr. Alexandre Tallaire
     
Low-Dimensional Nanomaterials Research Group:
 
Dr. Yoshihiro Kobayashi(Group Leader)
  Dr. Fumihiko Maeda Dr. Hiroki Hibino Dr. Kawamura Tomoaki
  Dr. Prabhakaran Kuniyil* Dr. Hiroo Omi Dr. Satoru Suzuki
  Dr. Kenichi Kanzaki Akio Tokura Dr. Jeong Goo-Hwan

Molecular and Bio Science Research Group:

 
  Dr. Keiichi Torimitsu(Group Leader)
  Dr. Keisuke Ebata Dr. Kazuaki Furukawa Dr. Koji Sumitomo
  Dr. Nahoko Kasai Dr. Akiyoshi Shimada Dr. Yoshiaki Kashimura
  Dr. Hiroshi Nakashima Touichiro Goto Dr. Chunxi Han*
  Dr. Mime Kobayashi Dr. Tobias Nyberg

 


[back]@[Top]@[Next]