Materials Science Laboratory

 

 

 

 

 

 

 

Executive Manager,

Assistant Manager,

Dr. Keiichi Torimitsu

Dr. Hiroo Omi

Dr. Katsuhiro Ajito*

Dr. Isao Tomita*
Dr. Yuko Ueno*
Thin-Film Materials Research Group:
 
  Dr. Makoto Kasu(Group Leader)
  Dr. Toshiki Makimoto*
  Dr. Yasuyuki Kobayashi Dr. Hideki Yamamoto Dr. Hisashi Sato
  Dr. Tetsuya Akasaka Dr. Kazuhide Kumakura Dr. Shin-ichi Karimoto*
  Dr. Yoshitaka Taniyasu Dr. Kenji Ueda Dr. Atsushi Nishikawa
Dr. Chiun-Lung Tsai Dr. Michal Kubovic
     
Low-Dimensional Nanomaterials Research Group:
 
Dr. Yoshihiro Kobayashi(Group Leader)
  Dr. Fumihiko Maeda Dr. Hiroki Hibino Dr. Satoru Suzuki
  Akio Tokura Dr. Ilya Sychugov
 

Molecular and Bio Science Research Group:

 
  Dr. Keiichi Torimitsu(Group Leader)
  Dr. Keisuke Ebata Dr. Kazuaki Furukawa Dr. Koji Sumitomo
  Dr. Nahoko Kasai Dr. Akiyoshi Shimada Dr. Hiroshi Nakashima
  Dr. Yoshiaki Kashimura Touichiro Goto Dr. Youichi Shinozaki
  Dr. Jonas Rundqvist*

 


[back]@[Top]@[Next]