Materials Science Laboratory

 

 

 

 

 

 

 

Executive Manager,

Dr. Toshiki Makimoto

Dr. Nahoko Kasai
Dr. Satoru Suzuki*

Thin-Film Materials Research Group:
 
  Dr. Hideki Yamamoto(Group Leader)
Dr. Makoto Kasu*
  Dr. Makoto Kasu Dr. Yasuyuki Kobayashi Dr. Hideki Yamamoto*
  Dr. Hisashi Sato Dr. Tetsuya Akasaka Dr. Kazuhide Kumakura
  Dr. Yoshitaka Taniyasu Dr. Yoshiharu Krockenberger Dr. Kazuyuki Hirama
     
Low-Dimensional Nanomaterials Research Group:
 
Dr. Hiroki Hibino(Group Leader)
  Dr. Fumihiko Maeda Dr. Kazuaki Furukawa Dr. Hiroo Omi
Dr. Satoru Suzuki Dr. Kenichi Kanzaki Shinichi Tanabe
 

Molecular and Bio Science Research Group:

 
  Dr. Keiichi Torimitsu(Group Leader)
  Dr. Koji Sumitomo Dr. Nahoko Kasai* Dr. Akiyoshi Shimada
  Dr. Hiroshi Nakashima Dr. Yoshiaki Kashimura Touichiro Goto
  Dr. Youichi Shinozaki* Dr. Aya Tanaka Dr. Shogo Tsukada
 


[back]@[Top]@[Next]