Nano-Photonic Center
Executive Manager, Dr. Masaya Notomi

Photonic Nano-Structure Research Team:
 
  Dr. Masaya Notomi Dr. Akihiko Shinya Dr. Atsushi Yokoo
Dr. Eiichi Kuramochi Dr. Hideaki Taniyama Dr. Hisashi Sumikura
  Dr. Kengo Nozaki Dr. Masato Takiguchi Dr. Masaaki Ono
Dr. Hiroo Omi Dr. Takehiko Tawara Dr. Hiroyuki Shibata
  Dr. Nobuyuki Matsuda
InP Compound Device Research Team:
 
  Dr. Shinji Matsuo Dr. Takaaki Kakitsuka Dr. Tomonari Sato
  Dr. Koji Takeda Dr. Koichi Hasebe
 
Silicon Photonics Research Team:
 
  Dr. Koji Yamada Dr. Housei Akazawa Dr. Tai Tsuchizawa
  Hiroshi Fukuda Rai Kou (Rai Takahashi) Hidetaka Nishi
Tatsurou Hiraki


[back]@[Top]@[Next]