Member List

Nanophotonics Center
Dr. Masaya Notomi
Project Manager Dr. Masaya Notomi
Photonic Nano-Structure Research Group
Dr. Akihiko Shinya Dr. Atsushi Yokoo
Dr. Eiichi Kuramochi Dr. Hisashi Sumikura
Dr. Hideaki Taniyama Dr. Kengo Nozaki
Dr. Masato Takiguchi Dr. Masaaki Ono
Dr. Kenta Takata Dr. Hiroo Omi
Dr. Takehiko Tawara Dr. Nobuyuki Matsuda
Dr. Kota Tateno Dr. Guoqiang Zhang
Nanostructured Device Research Group
Dr. Shinji Matuo Dr. Tai Tsuchizawa
Dr. Takaaki Kakitsuka Dr. Koichi Hasebe
Dr. Koji Takeda Hidetaka Nishi
Dr. Kota Okazaki Tatsurou Hiraki
Ryo Nakao Takuro Fujii