Member List

Nanophotonics Center
Dr. Masaya Notomi
Project Manager Dr. Masaya Notomi
Photonic Nano-Structure Research Group
Dr. Akihiko Shinya Dr. Atsushi Yokoo
Dr. Eiichi Kuramochi Dr. Hisashi Sumikura
Dr. Hideaki Taniyama Dr. Kengo Nozaki
Dr. Masato Takiguchi Dr. Masaaki Ono
Dr. Kenta Takata Dr. Hiroo Omi
Dr. Takehiko Tawara Dr. Nobuyuki Matsuda
Dr. Kouta Tateno Dr. Guoqiang Zhang
Nanostructured Device Research Group
Dr. Shinji Matsuo Dr. Hiroshi Fukuda
Dr. Tai Tsuchizawa Dr. Takaaki Kakitsuka
Dr. Koichi Hasebe* Dr. Koji Takeda
Hidetaka Nishi Dr. Kota Okazaki*
Tatsurou Hiraki Ryo Nakao
Takuro Fujii