Materials Science Laboratory

 

 

 

 

 

 

 

Executive Manager,

Dr. Keiichi Torimitsu

Dr. Hiroo Omi

Dr. Katsuhiro Ajito

Dr. Isao Tomita
Dr. Yuko Ueno

Dr. Rakchanok, Rungsawang*
Thin-Film Materials Research Group:
 
  Dr. Toshiki Makimoto(Group Leader)
  Dr. Makoto Kasu Dr. Yasuyuki Kobayashi Dr. Hisashi Sato*
  Dr. Tetsuya Akasaka Dr. Kazuhide Kumakura Dr. Shin-ichi Karimoto
  Dr. Yoshitaka Taniyasu Dr. Kenji Ueda Dr. Atsushi Nishikawa
  Dr. Alexandre Tallaire
     
Low-Dimensional Nanomaterials Research Group:
 
Dr. Yoshihiro Kobayashi(Group Leader)
  Dr. Fumihiko Maeda Dr. Hiroki Hibino Dr. Kawamura Tomoaki*
  Dr. Satoru Suzuki Akio Tokura Dr. Ilya Sychukov
 

Molecular and Bio Science Research Group:

 
  Dr. Keiichi Torimitsu(Group Leader)
  Dr. Keisuke Ebata Dr. Kazuaki Furukawa Dr. Koji Sumitomo
  Dr. Nahoko Kasai Dr. Akiyoshi Shimada Dr. Hiroshi Nakashima
  Dr. Yoshiaki Kashimura Touichiro Goto Dr. Tobias Nyberg*
  Dr. Mimei Kobayashi* Dr. Yoichi Shinozaki Dr. Jonas Rundqvist

 


[back]@[Top]@[Next]