Optical Science Laboratory

Executive Manager,


Dr. Yasuhiro Tokura

Dr. Takehiko Tawara


Quantum Optical State Control Research Group:
 
Dr. Yasuhiro Tokura(Group Leader)
  Dr. Kaoru Shimizu Kazuhiro Igeta Dr. Masami Kumagai
Dr. Makoto Yamashita Dr. Hiroyuki Shibata Dr. Tetsuya Mukai
  Dr. Fumiaki Morikoshi Dr. Kiyoshi Tamaki Daisuke Hashimoto
Dr. Kensuke Inaba Dr. Koji Azuma Dr. Nobuyuki Matsuda
  Dr. Hiromitsu Imai Dr. William John Munro Dr. Toshihiro Kubo
Dr. Haruka Tanji
Quantum Optical Physics Research Group:
 
Dr. Tetsuomi Sogawa(Group Leader)
  Dr. Tadashi Nishikawa Dr. Hideki Gotoh Dr. Kouta Tateno
  Dr. Katsuya Oguri Dr. Atsushi Ishizawa Dr. Haruki Sanada
  Dr. Guoquiang Zhang Dr. Keiko Kato Dr. Ken-ichi Hitachi
Dr. Ken-ichi Sasaki
  @
Photonic Nano-Structure Research Group:
 
Dr. Masaya Notomi(Group Leader)
  Dr. Atsushi Yokoo Dr. Eiichi Kuramochi Dr. Hideaki Taniyama
  Dr. Hisashi Sumikura Dr. Kengo Nozaki Dr. Masato Takiguchi
Dr. Masaaki Ono Dr. Jimyung Kim Dr. Danang Birowosuto
  Dr. Xu, Hao


[back]@[Top]@[Next]