Member List

As of March 31, 2014
(*/ left NTT BRL during the year)

Nanophotonics Center

   
 
Executive Manager, Dr. Masaya Notomi
 

Photonic Nano-Structure Research Team:

Dr. Masaya Notomi
Dr. Eiichi Kuramochi
Dr. Kengo Nozaki
Dr. Hiroo Omi
Dr. Nobuyuki Matsuda
Dr. Akihiko Shinya
Dr. Hideaki Taniyama
Dr. Masato Takiguchi
Dr. Takehiko Tawara
Dr. Atsushi Yokoo
Dr. Hisashi Sumikura
Dr. Masaaki Ono
Dr. Hiroyuki Shibata

InP Compound Device Research Team:

Dr. Shinji Matsuo
Dr. Koji Takeda
Dr. Takaaki Kakitsuka
Dr. Koichi Hasebe
Tomonari Sato
Takuro Fujii

Silicon Photonics Research Team:

Dr. Koji Yamada
Hidetaka Nishi
Dr. Tai Tsuchizawa
Tatsurou Hiraki
Rai Kou (Rai Takahashi)
Dr. Kotarou Takeda